بررسی نظردانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش»

بررسی نظردانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش»

پژوهشگر: زهره قریشی

چکیده:پژوهش حاضر به منظور آگاهی از نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم‌گیری، خواندن به قصد لذت، و همچنین درباره دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش»، در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش پیمایشی، دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که ۲۵۳ نفر به آن پاسخ دادند. نتایج به‌دست آمده از آزمون هشت فرضیه نشان داد که: ۱) دانشجویان بر «خواندن به قصد یادگیری» بیشتر از «خواندن به قصد تصمیم‌گیری» تأکید دارند؛ ۲) دانشجویان مؤنث رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی بیشتر از دانشجویان مذکر همین رشته‌ها بر «خواندن به قصد لذت» تأکید دارند؛ ۳) دانشجویان مؤنث رشته‌ علوم تربیتی و روانشناسی بیشتر از دانشجویان مذکر همین رشته‌ها بر «خواندن به قصد تصمیم‌گیری»تأکید دارند، ولی بین دانشجویان مؤنث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ۴) بین میزان تأکید بر «خواندن به قصد یادگیری» دانشجویان مؤنث و مذکر رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین دانشجویان مؤنث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوتی مشاهده نمی‌شود؛ ۵) تفاوت معناداری بین رشته تحصیلی دانشجویان و مقاصد خواندن آن‌ها وجود ندارد؛ ۶) اصل «کمترین کوشش»برای هر نوع خواندنی، مورد تأکید دانشجویان می‌باشد؛ ۷) تفاوت معناداری بین رشته تحصیلی دانشجویان و اصل کمترین کوشش وجود ندارد؛ ۸) «معقول‌اندیشی» شکل‌دهنده رفتارهای مطالعاتی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها: اصل معقول‌اندیشی، اصل کمترین کوشش، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم‌گیری

منبع:
قریشی،‌ زهره (۱۳۸۳)بررسی نظردانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.  ۲۸ _ شماره چهارم،جلد ۷.

متن کامل مقاله

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*