بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر

بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر

 عبدالحمید معرف‌زاده (نویسنده مسئول)

استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

hmoarref@yahoo.com

 شهرزاد ایرجی

کارشناس ارشد اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان

Iraji_kamran@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۶/۰۹/۱۳۸۸ ؛ تاریخ پذیرش: ۲۷/۱۲/۱۳۸۸

 هدف: این پژوهش عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه را در میان مراجعان ۲۰ تا ۳۰ ساله کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر مورد مطالعه قرار داده است.

روش‌: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس و اِکسل استفاده شده و برای آزمون فرضیه‌ها ضریب همبستگی پیرسون به‌کار گرفته شده است.

 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان عوامل مؤثر بر مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی، بین وضعیت کتابخانه‌های عمومی و تحصیلات افراد و نیز بین تحصیلات والدین و درآمد خانواده رابطه معنی‌داری وجود دارد و این رابطه مثبت است، ولی رابطه بین قیمت کتاب‌ها و استفاده از سایر رسانه‌ها با مطالعه، منفی می‌باشد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که بین عوامل تأهل و جنسیت با مطالعه رابطه معنی‌داری وجود ندارد. به‌علاوه، مطالعه حاضر نشان داد که نقش خانواده در ترغیب فرزندان به مطالعه، وجود کتابخانه در مدارس، گنجاندن ساعاتی به عنوان ساعت مطالعه در برنامه درسی و به‌خصوص اخلاق خوب کتابداران کتابخانه‌ها اهمیت بسیاری در ترغیب به مطالعه دارد. در مقابل نداشتن انگیزه، کمبود وقت، مناسب نبودن کتابخانه‌ها، گرانی کتاب و جهت‌گیری‌های جامعه به سمت مسائل اقتصادی باعث رکود مطالعه در جامعه به عنوان عوامل بازدارنده مطالعه استنباط شد.

اصالت/ارزش: این تحقیق با توجه به ضرورت و اهمیت مطالعه در ارتقاء سطح آگاهی و دانش و نیاز به گسترش فرهنگ مطالعه در بین جوانان انجام گرفته و به شمه‌ای از عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه برای استفاده در جهت‌گیری‌های آینده مدیریتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: مطالعه، کتابخانه‌های عمومی، ماهشهر، مراجعان کتابخانه

منبع: معرف‌زاده، عبدالحمید؛ ایرجی، شهرزاد (۱۳۸۹) بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۶ (۱). ص. ۱۴۳-۱۷۰.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*