انواع خواندن

انواع خواندن

– از نظر انگیزش

خواندن خودانگیخته

خواندن اجباری

– از نظر هدف

خواندن به قصد کسب اطلاع

خواندن به قصد لذت

خواندن به قصد یادگیری

خواندن به قصد عبادت و تزکیه

– از نظر صدا

خواندن با صدای بلند

خواندن در سکوت

توضیح: در بخشی از کتاب an introduction to book history به عنوان تاریخ خواندن فینکلستین و مک کلیری (۲۰۰۵) توضیح می دهند که خواندن عملی بود که با صدای بلند انجام می‌شد و مثال می‌آورند که ثرتمندان رومی از بردگان با سواد برای خواندن استفاده می‌کردند. این وجه غالب خواندن بود که به مروز زمان جای خود را به خواندن در سکوت داد.

– از نظر مشارکت

خواندن به عنوان پدیده‌ای اجتماعی reading as social act

خواندن به عنوان پدیده‌ای فردی reading as individual act

توضیح: خواندن به عنوان عملی فردی گونه‌ای تفسیر interpretation و به عنوان عملی اجتماعی بخشی از تاریخ پذیرش reception محسوب می‌شود (استفینکلستین و مک کلیری،‌۲۰۰۵).

 

– از نظر سطح تمرکز بر متن

سطحی خوانی skimming: خواندن سریع به منظور دست‌یابی به ایده اصلی متن

مرور Scanning: جستجو برای ایده‌ی خاصی در متن

گسترده خوانی Extensive: خواندن کامل متن به منظور فهم متن یا لذت از آن

دقیق خوانی Intensive: خواندن دقیق متن به منظور استخراج جزئیات آن

– از نظر وضعیت خواننده نسبت به متن

خواننده تفسیری- انتقادی exegetic reader

خواننده جزمی dogmatic reader or mode

خواننده اگنوستیک  agnostic reader or mode: اگنوستیک‌ها کسانی هستند که یا منکر خدایند یا امکان سناخت وجود خدا را منتفی می‌دانند.

خواندن دیالکتیکی: …

منبع: بروس، ۲۰۰۰ همچنین شقاقی، ۱۳۹۱

 

 

 

منابع:

 Bruce, B.C. (2000) credibility of web: why we need dialectical reading

Finkelstein, D and McCleery (2005) An Introduction to book history

شقاقی، مهدی (۱۳۹۱) جستاری در رویکرد دیالکتیکی به خواندن. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۸(۱)، ۲۵-۵۰.

این پست به مرور زمان تکمیل می‌شود

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*