بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

علی مرادمند

عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

Ali.Moradmand.191@gmail.com

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و همچنین ارزیابی میزان مطالعه غیردرسی آن‌ها است.

 روش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش نمونه‌ای شامل ۲۶۰ نفر از مجموع ۲۶۰۰ نفر (۱۵۰۰ نفر دختر و ۱۱۰۰ نفر پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تبریز، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS‌اندازه‌گیری شد که مقدار آلفای کرونباخ ۸۷۲/. به‌دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است. از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: الف- بین میزان مطالعه غیردرسی دختران و پسران تفاوت معنی‌دار وجود داشته و میانگین مطالعه کل دانشجویان ۳۰ دقیقه بوده است. ب- بین عوامل مشوق مطالعه غیردرسی و متغیر جنسیت تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. ج – بین بعضی از عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی و متغیر جنسیت تفاوت معنی‌دار وجود دارد. مانند استفاده از اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای، خوشبین نبودن به آینده و بها ندادن به علم. د – به‌طور کلی مهم‌ترین عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه  دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان عبارتند از: گرانی کتاب، عدم دسترسی به کتاب‌های مورد علاقه، حجم زیاد تکالیف دانشگاه، تماشای تلویزیون، نداشتن فرصت کافی برای مطالعه، ضعف تبلیغات در زمینه مطالعه، عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی، کمبود کتابخانه‌های عمومی، بها ندادن مردم به علم، خوشبین نبودن به آینده، برنامه‌های تفریحی، مشکلات اقتصادی، استفاده از اینترنت، تیراژ پایین کتاب‌ها و بازی‌های رایانه­ای. ﻫ – مهم‌ترین عوامل مشوق مطالعه غیردرسی عبارتند از: داشتن عادت به مطالعه از دوران کودکی، داشتن کتابخانه شخصی، توسعه مراکز کتاب‌خوانی، تشویق اساتید، معلمان، والدین و دوستان، وجود کتابخانه در محل تحصیل، آموزش روش مطالعه، افزایش درآمد خانواده، سطح تحصیلات، مطالعه و موقعیت اجتماعی اعضای خانواده، برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی.

 ارزش/ اصالت: مقاله حاضر به شکل تطبیقی اولین بار در مورد عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر انجام شده است. پژوهش‌هایی که قبلاً صورت گرفته، اغلب در مورد میزان و موضوعات مطالعه غیردرسی و بیش‌تر روی دانش‌آموزان انجام شده بود.

کلید واژه‌ها: مطالعه غیردرسی، عوامل مشوق مطالعه غیردرسی، عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

منبع: مرادمند، علی (۱۳۸۹) بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. دوره ۱۶، شماره ۲، پیاپی ۶۱، تابستان.صفحات ۹۵-۱۱۴.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*